Playing with Privacy

Date: 

Mon, 17/06/2019 - 16:00 to 19:00

Location: 

Room 502, The Maiersdorf Faculty Club, The Hebrew University, Mt. Scopus, Jerusalem

FBC Logo  HUJI Cyber Law Logo

משחקים בפרטיות – הגנה על מידע אישי של ילדים במרחב המקוון

המרחב המקוון הפך למגרש המשחקים החדש, למקום מפגש בין אנשים ולזירה שבה צורכים מידע, מחליפים רעיונות וצוברים חוויות.

במגרש המשחקים הדיגיטלי משחקים גם ילדים. אלא שמגוון הפעילויות הזמינות בו כרוכות לא אחת ב"תשלום", והמטבע העובר מיד ליד הוא מידע אישי.

מהם כללי המשחק לשימוש ב"מטבע" הדיגיטלי החדש כאשר מדובר בילדים? אלו פעולות ועסקאות אנו סבורים שילדים רשאים לבצע ובאיזה גיל? מהו התוקף של הסכמה הניתנת על ידי ילדים? מתי וכיצד צריכה להתקבל גם הסכמת ההורים לשימוש במידע אישי של ילדיהם? מהו גבול האחריות של אתרים ופלטפורמות מקוונות באיסוף הסכמות כאלה?

שאלות אלה טרם נענו על ידי המחוקק הישראלי, והמסגרת המשפטית הקיימת, הנשענת על עקרונות כלליים ביחס לפעולותיהם של קטינים והאפוטרופוסים שלהם, היא חסרה וחלקית.

הכנס יעסוק בשאלות המדיניות ובהיבטים מעשיים ביחס לפעילותם של ילדים במרחב המקוון בכלל וברשתות חברתיות בפרט, תוך השוואה לדינים אחרים ברחבי העולם ועמידה על היתרונות והחסרונות של פעילות חופשית של ילדים ברשת.

לתמונות הכנס לחצו כאן

סדר יום:

16:30-16:00 – התכנסות וברכות
תמר ברנבלום, האוניברסיטה העברית בירושלים
עמרי רחום טוויג, פישר בכר חן וול אוריון ושות׳ (מצגת)

16:50-16:30 – הגנה על פרטיות קטינים ברשת (מצגת)
שרון עזריה, הרשות להגנת פרטיות

17:10-16:50 מרחבי ילדות: פרטיות ילדים בעידן הדיגיטלי (מצגת)
סאני כלב, אוניברסיטת תל-אביב

17:30-17:10 – פרטיות קטינים באינטרנט - עבודתה של מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה
עמוס איתן, פרקליטות המדינה

17:50-17:30 – קשיים משפטיים בהגנה על פרטיות קטינים: עבודת המטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת
קובי עזרא, היועץ המשפטי, המטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת

19:00-17:50 – דיון מסכם בהנחיית עמית דת, פישר בכר חן וול אוריון ושות׳

אנא הירשמו מראש כאן

חומרי קריאה

OHCHR, Committee on the Rights of the Child, Concept note for a General Comment on children’s rights in relation to the digital environment (2019)

פוסטר משחקים בפרטיות