Ethics & Technology

 אתיקה וטכנולוגיה

התקדמות הטכנולוגיה מייצרת דילמות אתיות רבות. התפתחויות טכנולוגיות נוטות להציע כח רב ויכולות מוגברות לשולטים בהן, והתקופה הנוכחית מאופיינת בהרחבת ההגדרה של האנושי, ברצון לברוא עולמות חדשים, אך גם בערעור על המוכר והמסורתי ובאיום על הסביבה. ההתפתחות הטכנולוגית מהירה כל כך שלרוב הציבור קשה להבין לא רק את החידוש המדעי אלא גם את ההשלכות הרחבות של תופעות חדשות כמו עריכה גנטית בעוברים, או ייצור מערכות אוטונומיות. במקום לשאול כיצד ההתפתחות הטכנולוגית משקפת את הערכים של החברה שלנו (או זו שהיינו רוצים להיות) או כיצד חדשנות מדעית וטכנולוגית יכולה לתרום לאיכות החיים של האדם, הדיון הציבורי כיום סביב טכנולוגיות מתקדמות (ובפרט סביב בינה מלאכותית) נוטה להתמקד בפיתוחים עתידיים, בהזדמנויות ואיומים ופחות בהשלכות המוסריות.

סדרת ההרצאות בנושא אתיקה וטכנולוגיה מתקיימת ביוזמת התכנית לתאר שני בעיצוב תעשייתי, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים. מספר הרצאות מתקיימות בשיתוף מומחים מתכנית משפט וסייבר – מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוני' העברית.
ניתן לצפות בעמוד הסדנא באתר בצלאל כאן.

מטרת סדרת ההרצאות היא לאפשר לקהל להכיר ולהבין את המשמעויות הנרחבות של ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות המאפיינות את זמננו, לפרוש את ההקשרים ההיסטוריים, ללמוד את התפקידים השונים בהן הטכנולוגיה משחקת ומעצבת את היום-יום.
תשומת לב מיוחדת תוקדש להבנת התפקידים והאחריות שיש לעיצוב בממשקים שונים (עיצוב מערכות, והשפעה על דפוסי התנהגות) עם הטכנולוגיות החדשות.

Past Events:

 

bezel   

    HCSRCL Logo