Online Communities & Informal Social Control / Tamar Berenblum

Date: 

Thu, 11/04/2019 - 18:00 to 19:30

Location: 

Movie Theatre, Hansen House, Gdalyahu Alon 14t, Jerusalem

Lecturer: 

Tamar Berenblum, The Hebrew University of Jerusalem

אתיקה וטכנולוגיה

bezelHCSRCL Logo

הפיתוחים הטכנולוגיים והחשיבות הגוברת והולכת של המרחב הדיגיטלי בחיינו, מחייבים גיבוש של כללים ונורמות להסדרת הגלישה ברשת ופיתוח של מנגנונים שונים לפיקוח חברתי ברשת ובאמצעותה. בהרצאה יידונו מודלים שונים לפיקוח חברתי ברשת האינטרנט בדגש על התפקיד של יחידים וקהילות מקוונות בהפעלת פיקוח בלתי פורמאלי, הקשר לארכיטקטורה של האינטרנט ולהיחלשות הפיקוח הפורמאלי. במסגרת הדיון נעסוק באתגרים ובשאלות אתיות הכרוכות במעורבות של הציבור בפיקוח פורמאלי ובלתי פורמאלי באמצעים טכנולוגיים.

Hansen poster