Using Robots on the Battlefield: Who Is Held Accountable? / Yuval Shany

Date: 

Thu, 23/05/2019 - 18:00 to 19:30

Location: 

Hansen House, Gdalyahu Alon 14, Jerusalem

bezelHCSRCL Logo

מערכות נשק המבוססות על אינטליגנציה מלאכותית (AI) יכולות לקבל בעצמן החלטות בדבר חיים ומוות בשדה הקרב: במי לפגוע? איך למנוע פגיעה באזרחים בלתי מעורבים? האם למלא אחר פקודה בלתי חוקית? ההרצאה תעסוק בשאלה כיצד דיני המלחמה יכולים להתאים עצמם לשימוש ברובוטים בשדה הקרב ואיך ניתן לטפל בפערי האחריות המשפטית והאתית ששימוש כזה יוצר.

E&T