What Good is this Robot if We Cannot Control It? – Smart Machines Meet Human Law

Date: 

Mon, 25/11/2019 - 09:30 to 12:30

Location: 

Fischer Behar Chen Well Orion & Co, Tel Aviv

FBC Logo  HUJI Cyber Law Logo

דיונים רבים מוקדשים לחזון עתידני לפיו רובוטים בעלי בינה עצמאית יבצעו פעולות יומיומיות ויחליפו את בני האדם בהיבטים רבים של הקיום האנושי.

ואולם, טכנולוגיות של בינה מלאכותית (Artificial Intelligence) מוטמעות כבר כיום במוצרים ובשירותים רבים, ומעוררות שאלות והתלבטויות משפטיות המחייבות תשובה עדכנית.

מטרתו של כנס זה היא לדון באתגרים של מפתחי טכנולוגיות בינה מלאכותית, של עסקים שמטמיעים אותה במוצרים ובשירותים המוצעים לציבור, ושל רגולטורים האמונים על הפיקוח על מוצרים ושירותים כאלה. הכנס יעסוק בדוגמאות קיימות וממשיות מתחומים מסחריים שונים דוגמת תחבורה, ביטוח ופיננסים ורפואה, בהם בינה מלאכותית משחקת כבר עתה תפקיד ניכר, גם אם טרם החליפה לחלוטין את הגורם האנושי.

האם חלות על המפתח חובות משפטיות ביחס לקביעת "גבולות הגזרה" של פעולת הלמידה העצמאית של המכונה? כיצד ניתן לקבוע שבינה מלאכותית ביצעה פעולה שיש בצידה חובה משפטית? מי אחראי לנזק שגרמה המכונה החכמה? מה תוקפו של הסכם שנכרת מול סוכן שאינו אנושי? שאלות אלה ועוד תהיינה במרכז הכנס שישלב דוברים מתחום המשפט, הרגולציה והמעשה הטכנולוגי.

 

סדר יום:

09:30–10:00 – התכנסות וברכות
תמר ברנבלום
, האוניברסיטה העברית בירושלים
עמרי רחום-טוויג, פישר בכר חן וול אוריון ושות'

10:00–10:20 – תחבורה
גדי פרל,
האוניברסיטה העברית בירושלים – מודל מוצע לאסדרת רכבים אוטונומיים באוריינטציה טכנולוגית

10:20–10:40 – רפואה
דנית ליבוביץ' שטי
– מבט עתידי להגנת הסייבר בעולם הבינה המלאכותית במגזר הרפואה

10:40–11:00 – גופים פרטיים

11:00–11:20 – רגולציה

11:20–12:30 – דיון בהנחיית עמית דת, פישר בכר חן וול אוריון ושות'