Workers Rights in the Cyber Era

Date: 

Wed, 22/01/2020 (All day)

Location: 

Mt. Scopus, The Hebrew University of Jerusalem

בשנים האחרונות ההגנה על הסייבר, הן מצד גורמים פרטיים והן מצד גופים ציבוריים, הפכה להיות משימה לאומית ושוקית ממדרגה ראשונה. להגנה זו השפעה רבה על זכויות עובדים. כך, למשל, הגנה על הסייבר מאפשרת השגת מידע פרטי אודות עובדים תוך יכולת לעשות שימוש לרעה במידע זה כנגד העובד/ת. כמו כן, הגנה זו יכולה להוביל למעקב משמעותי יותר אחר עובדים במקום העבודה. בנוסף, ההגנה על הסייבר עשויה לעודד עובדות ועובדים לחשוף עובדות ועובדים אחרים, ואולי אף מנהלים, שפעולתם נוגדת את הוראות הסייבר במקום העבודה בפני הממונים, דבר שמחייב הגנה של חושפי שחיתויות. זאת ועוד, פעילות רשלנית או בלתי אחראית מצד עובד בכל הנוגע לאי הגנה על מידע של החברה עשוי לחשוף אותו לתביעות נזיקיות. מעל כל זאת, האחריות של המעסיק להגן על הסייבר מעצימה את הפררוגטיבה הניהולית שלו אל מול העובדים/ות שלרוב אינם מעורבים בקביעת נהלי הסייבר במקום העבודה.

באירוע השקה זה של המחקר נבקש להביא אנשי מפתח מארגוני עובדים, ארגוני מעסיקים, השוק הפרטי והרגולטור (היחידה להגנת הסייבר במשרד המשפטים, בכירים מהלשכות המשפטיות של משרד העבודה והכלכלה, וכן האחראי על תחום העבודה במשרד המשפטים) לעסוק בהשלכות אלה על זכויות העובדים, במטרה להציף את הבעיות המשפטיות המשמעותיות, וכן לחשוב על מתן מענה עבורן על ידי פרשנות של הדין/תיקוני חקיקה נדרשים ועוד.

פרטים נוספים בקרוב.