Workers Rights in the Cyber Era

Date: 

Wed, 22/01/2020 - 09:00 to 14:30

Location: 

Room 501, The Maiersdorf Faculty Club, Mt. Scopus, The Hebrew University of Jerusalem

HCSRCL LogoSacher

כיום, כל ארגון נזקק לעמוד השדרה של הגנת סייבר. זאת על מנת להגן על המידע המצוי בידי הארגון, למנוע התקפות סייבר, כמו גם לנקוט אסטרטגיות של התקפה מפני האקרים פוטנציאלים. בעבר תחום "אבטחת המידע" הגן על ה"מידע הארגוני" ועל תהליכי העבודה בארגון המבוססות מידע. כיום פוטנציאל הפגיעה בהגנה על המידע התרחב מאוד בשל התלות הגוברת בתפקודם התקין של מחשבים והיכולת לשבש פעילות חיונית זו ולהגיע למידע מוגן באמצעות תקיפת מחשב. מגוון מטרות התקיפה התרחב וכך גם מושאי ההגנה אשר כוללים מעבר להגנה על המידע הארגוני אף פעילות תקינה שנועדה למנוע שיבוש שירותים חיוניים (כגון שירותים רפואיים), פגיעה בתשתיות (כגון חשמל, מים, תחבורה), מניעת נזק לאדם ולסביבה (כגון זיהום אוויר) ואינטרסים נוספים הנשענים היום, שלא כמו בעבר, על מערכות טכנולוגיות.

שינוי תפיסת ההגנה והפיתוחים הטכנולוגיים חייבו גם שינוי משמעותי בניהול הסיכונים באופן שלצד קיום עקרונות תפיסות אבטחת המידע המקובלות (הגנה פיזית, הגנה לוגית, הרשאות, מדיניות וכדומה) נדרש טיפול כולל וחוצה ארגון, הכולל ניטור רציף ומעמיק יותר של מערכות המידע ושל מרחב הסיכונים. זאת, על מנת לאפשר להנהלת הארגון קבלת החלטות רציפה לגבי המתח שבין התפקוד התקין של הארגון ושמירה על נכסיו לבין מניעת תקיפות, וכן הבנת היקף פוטנציאל הנזק והמשמעויות לנקיטת אמצעים למניעת הנזק, בעת שיש חשש לתקיפה.

ניטור זה פוגש שאלות הקשורות בקיומו של מרחב פרטי לגיטימי לעובדים גם במרחב הקיברנטי במקום העבודה. היקפו של מרחב זה הוא נושא לשיח תלוי הקשרי מגזר, מעסיק, פונקציה מיחשובית – הדעת נותנת כי קיומו מצומצם יותר בעניין מערכות המשרתות למשל תיקים רפואיים או תהליכים בטחונים, ורחב יותר בכל הקשור למערכות הניתנות לשימוש רחב יותר כגון גלישה באינטרנט. שאלות נוספות העולות בממשק שבין טכנולוגיה לחבירה היא כיצד משפיעה המגמה של מכשירים סלולרים של העובד הצורך במרחב פרטי נפרד במערכות המעסיק.

קרא/' עוד.

לתמונות הכנס לחצו כאן

לסיכום הכנס לחצו כאן.

סדר יום:

9:00-9:30 – התכנסות וברכות

9:45-10:30 – עמית אשכנזי, יועץ משפטי, מערך הסייבר הלאומי
הגנת הסייבר וזכויות עובדים – מיקרוקוסמוס של הסדרת טכנולוגיה, ערכים ומשפט

10:30-11:00 הפסקת קפה

11:00-12:30 –  סוגיות מרכזיות במתח שבין אבטחת סייבר וזכויות עובדים
יו"ר גיא דוידובהאוניברסיטה העברית
אילן איטח, סגן נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
זכויות עובדים ואתגרי העתיד: התמודדות בתי הדין לעבודה 
תמי קצביאןהאוניברסיטה העברית 
 פרטיות העובדת ואבטחת מידע במקום העבודה – הילכו שניהם יחדיו? (מצגת)
קרן דהריראש אשכול סייבר, משרד המשפטים
דילמות בהסדרה חקיקתית של פעולות הגנת הסייבר בארגון (מצגת)
רעות ימיןמערך הסייבר הלאומי
 בין הגנה על הארגון להגנה על העובד - איזון אינטרסים ב-2020

12:30-13:15 – הפסקת צהריים 

13:15-14:30 – שולחן עגול עם נציגי ממשלה, ארגוני עובדים, נציגי מעסיקים, חברות סייבר, ארגוני החברה האזרחית (שאלות לדיון)
יו"ר עינת אלבין

 

Poster-Workers Rights