Smart and Autonomous Cars

Date: 

Sun, 10/11/2019 (All day)

Location: 

Mt. Scopus, Jerusalem

סדר יום:

09:30–10:00 – התכנסות ודברי פתיחה
יובל שני
, האוניברסיטה העברית בירושלים
יניב יעקב, אור ירוק

10:00–12:00 – רכבים חכמים
גדי פרל
, האוניברסיטה העברית בירושלים – חיישנים ברכב האוטונומי והגנה על הפרטיות
מאי הר שי, האוניברסיטה העברית בירושלים – התמודדות משפטית עם איומי סייבר לכלי רכב "חכמים"
קרני שגל, אוניברסיטת חיפה

12:00–13:00 – ארוחת צהריים

13:00–15:00 – רכבים אוטונומיים
עמוס איתן
, האוניברסיטה העברית בירושלים – החלטה מקדמית (pre-ruling) במשפט הפלילי ומקרה המבחן של יצרניות רכבים אוטונומיים
אבי טננבאום עתיד המכונית האוטונומית והשתלבותה במערך התעבורה
אבי ליכט, האוניברסיטה העברית בירושלים – האיזון בין בטיחות ליעילות וההשלכה שלו על סוגיית האחריות האזרחית והפלילית ברכב אוטונומי

15:00–15:20 – הפסקה

15:20–16:00 – דברי סיכום
חיים ויסמונסקי
, האוניברסיטה העברית בירושלים

מתדיינים:
נח שלומוביץ', האוניברסיטה העברית בירושלים